Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI PURE VALUE („Polityka Prywatności”)

I. Cele Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z
usług PURE VALUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.


II. Definicje
1. Administrator – administrator danych osobowych, którym jest PURE VALUE spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul.
Twarda 18, (00-105) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797109, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych, posiadająca NIP: 5252796679, REGON:
383985743, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod numerem
22540, zwana dalej w PURE VALUE lub Administrator.
2. Serwis – strona internetowa PURE VALUE.
3. Użytkownik – osoba:
a) korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usług rekrutacyjnych Administratora;
b) potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z usług rekrutacyjnych
Administratora;
c) przeglądająca Serwis.


III. Postanowienia ogólne
1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w Serwisie odbywa się w sposób
zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w sposób
zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).
2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usług PURE VALUE, powinien
zapoznać się z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności.
3. Użytkownik zobowiązany jest podawać dane osobowe zgodne z prawdą i stanem
rzeczywistym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
Użytkownika nieprawidłowych lub niezgodnych z prawdą danych osobowych.


IV. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
1. W ramach korzystania z usług PURE VALUE, w tym w szczególności w ramach
procedury pozyskiwania danych Użytkownika, przetwarzane są następujące dane
osobowe Użytkowników:
a) imię i nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres
kontaktowy, PESEL, NIP, adresy IP, pliki cookies;
b) dane o wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym Użytkownika, w
szczególności informacje miejscu i okresie pobierania nauki oraz zatrudnienia
Użytkownika, ukończonych kursach i szkoleniach, uprawnieniach zawodowych,
certyfikatach i zainteresowaniach;
c) nazwę i szczegółowe dane działalności gospodarczej w przypadku jej
prowadzenia;
d) innych danych, o ile są one niezbędne dla realizacji usług rekrutacji przez PURE
VALUE, w szczególności wynikają z kryteriów naboru ustalonych przez
potencjalnych pracodawców, a Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzania
powyższych danych osobowych w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego (np. przez zamieszczenie danych osobowych w CV lub innych
dokumentach aplikacyjnych).


V. Odbiorcy danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane lub udostępniane przez
Administratora wyłącznie:
a) podmiotom poszukującym osób na stanowiska pracy;
b) podmiotom potencjalnie zainteresowanym zatrudnieniem osób odpowiadających
wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu i oczekiwaniom Użytkownika lub
też;
c) podmiotom współpracującym z PURE VALUE w poszukiwaniu stanowisk pracy
możliwie adekwatnych do wykształcenia, doświadczenia zawodowego i
oczekiwań Użytkownika;
d) podmiotom współpracującym z PURE VALUE w celu prowadzenia testów, ocen
kognitywnych oraz behawioralnych, werbalnych, logicznych, analitycznych,
językowych.
2. Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych Użytkowników odbywa się z
poszanowaniem praw Użytkowników oraz na podstawie umów o powierzenie
przetwarzania danych osobowych z podmiotami określonymi w pkt 1 powyżej, a także
z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi hostingowe, informatyczne,
analityczne, marketingowo-reklamowe, doradcze, kadrowe, prawnicze, pocztowo-
kurierskie.
3. Dane osobowe Użytkownika mogą być też przekazywane lub udostępniane innym
podmiotom na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pobierając niektóre Państwa dane, Administrator wykorzystuje narzędzia dostarczane
przez zewnętrznych dostawców, które służą do zbierania informacji i monitorowania
ruchu w Serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. Więcej informacji na ten temat,
znajdą Państwo w pkt.XI poniżej.
5. W związku z wykorzystaniem przez Administratora technologii hostingowych i usług
informatycznych i analitycznych określonych powyżej Państwa dane będą mogły być
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich wypadkach Administrator
podejmuje współpracę z podmiotami mającymi siedzibę w państwach trzecich uznanych
na podstawie decyzji Komisji Europejskiej za zapewniające odpowiedni stopień ochrony
albo podejmujemy racjonalne starania, żeby odbiorcy Państwa danych stosowali
odpowiednie standardy bezpieczeństwa, w tym zachowali odpowiednie standardy
prawne m.in. standardy zgodne z porozumieniem UE-USA Privacy Shield lub
standardowe klauzule umowne zgodnie z Decyzją Komisji 2010/87/UE w sprawie
standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych
podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z
12.02.2010), wydanej w dniu 5 lutego 2010 r.VI. Cele przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji przez PURE VALUE usług
rekrutacyjnych, w tym w szczególności w celu:
a) przedstawiania profili Użytkowników podmiotom zainteresowanym lub potencjalnie
mogącym wykazywać zainteresowanie zatrudnieniem danego Użytkownika;
b) tworzeniu i przeprowadzaniu testów, ocen, kognitywnych oraz behawioralnych,
werbalnych, logicznych, analitycznych, językowych danego Użytkownika, za jego
uprzednią zgodą, będących elementem świadczonej usługi rekrutacyjnej;
c) przedstawiania Użytkownikom ofert podmiotów zainteresowanych zatrudnieniem
osób wg kryteriów odpowiadających wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu
i oczekiwaniom Użytkownika;
d) pozyskiwania danych o osobach zainteresowanych lub potencjalnie mogących być
zainteresowanymi w poszukiwaniu nowych miejsc pracy.
2. Ponadto, dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach marketingowych, jeśli
Użytkownik w sposób jednoznaczny wyrazi zgodę bądź ta zgoda wynika z wyboru
ustawień technicznych do korzystania z usług społeczności internetowej lub też z innego
oświadczenia bądź zachowania, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba,
której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.
Cele marketingowe obejmują przesyłanie informacji dotyczących:
a) faktycznych i prawnych uwarunkowań rynku pracy;
b) sporządzanie i przesyłanie informacji handlowej o usługach
świadczonych przez Administratora.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są również w celu realizacji testów, ocen
kognitywnych oraz behawioralnych, werbalnych, logicznych, analitycznych, językowych
Użytkownika za jego uprzednią zgodą. Dane pobrane w ten sposób są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i są profilowane, jednakże nie w sposób wyłącznie
automatyczny, co oznacza, że ostateczna decyzja zawsze podejmowana jest przez
eksperta Pure Value oraz potencjalnego pracodawcę.


VII. Podstawy przetwarzania danych osobowych
1. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.
2. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu
świadczenia usług rekrutacji (w szczególności poprzez udostępnianie danych osobowych
podmiotom o których mowa w pkt. V 1.) jest niezbędne do realizacji przez PURE VALUE
usług rekrutacji.
3. Każdemu Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem,
jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli
zgoda Użytkownika.
4. W niektórych wariantach rekrutacji – w przypadku zawarcia umowy z Użytkownikiem,
który jest rekrutowanym, dane osobowe takiego Użytkownika będą przetwarzane na
podstawie i w celu realizacji zawartej z nim umowy.
5. Dane osobowe Użytkowników zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być
przetwarzane przez PURE VALUE także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez PURE VALUE rekrutacji. W
tym celu przetwarzanie danych osobowych będzie następowało w oparciu o prawnie
uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
(podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).
6. Marketing usług Administratora w szczególności takich jak: przesyłanie informacji
handlowych o usługach PURE VALUE, a także aktualnych informacji o faktycznych i
prawnych uwarunkowaniach rynku pracy, realizowany jest w oparciu o odrębną zgodę
Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f Rozporządzenia RODO, art. 10
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.
Dz.U. 2013 poz.1422 ) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243).


VIII. Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora:
a) w przypadku założenia konta w Serwisie, PURE VALUE będzie przetwarzać dane w
kolejnych prowadzonych procesach rekrutacyjnych, do czasu wycofania zgody przez
Użytkownika (np. usunięcia profilu z Serwisu,
b) po usunięciu konta w Serwisie – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z
przepisów PURE VALUE może przetwarzać dane Użytkownika do celów archiwizacji,
statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków PURE VALUE oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane
przeciwko PURE VALUE.
c) w przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w danym procesie rekrutacyjnym
– usuniemy dane Użytkownika po zakończeniu tego procesu, chyba że Użytkownik
udzielił odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
przyszłych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku do czasu wycofania takiej
zgody.


IX. Środki ochrony danych osobowych
1. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem
osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych
osobowych Użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do
tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu
ochronę danych osobowych Użytkowników. W szczególności Administrator stosuje
zabezpieczenia techniczne i informatyczne oraz zabezpieczenia fizyczne.


X. Uprawnienia Użytkowników odnośnie do danych osobowych
1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością
prowadzoną przez Administratora może złożyć reklamację dotyczącą tego
przetwarzania.
2. Każda osoba ma prawo do:
• dostępu do jej danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są
nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe
lub uległy zmianie;
• do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”)
– jeżeli brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane, w razie wycofania zgody na przetwarzanie danych,
złożenia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w której się znaleźliście lub
usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu
prawa,
• do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku
gdy PURE VALUE dokonuje sprostowania danych, jeśli PURE VALUE będzie
przetwarzać dane bez podstawy prawnej, ale osoba której dane są przetwarzane
nie będzie zainteresowana ich usunięciem, PURE VALUE nie będzie już potrzebowała
danych Użytkowników, jednak Użytkownik poinformuje PURE VALUE, że dane te
będą potrzebne do ochrony praw Użytkowników lub dochodzenia roszczeń,
• do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową,
udzieloną zgodą, które Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym
sprzęcie mobilnym lub komputerowym,
• do wycofania swojej zgody – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody
na przetwarzanie danych, macie prawo do jej wycofania,
• do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy
odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowania w interesie publicznych lub
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PURE VALUE – z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w
momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której
dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był
znany PURE VALUE, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby,
której dane dotyczyły,
• do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w
celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
• do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Wszystkie powyższe żądania można zgłaszać Administratorowi pisząc na adres
rodo@purevalue.pl


XI. Pliki cookies
1. Administrator stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych, w
szczególności plików tekstowych, zapisywanych przez serwery na urządzeniu
końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu
się z tego urządzenia końcowego.
2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Kandydaci mogą w każdym czasie zmienić ustawienia
dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Efektem takiej
zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Serwisu.
3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej.
4. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania, oraz
b) „stałe” – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
5. Administrator stosuje mechanizm plików cookies tylko w celach informacyjnych, aby
usprawnić i ułatwić Użytkownikom działanie Serwisu, aby lepiej dopasować wygląd
Serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób
Kandydaci używają strony, co ma pomóc w poprawianiu funkcjonalności i zawartości
Serwisu, stosując następujące rodzaje plików cookies:
pliki cookies „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Serwisie,
m.in. cookies konieczne dla usług, które wymagają uwierzytelniania Serwisie,
pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Serwisu m.in.
wykorzystywane przez Administratora do wykrywania nadużyć dotyczących
uwierzytelniania w Serwisie,
pliki cookies „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
pliki cookies „funkcjonalne” - umożliwiają „zapamiętanie” preferowanych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.
pliki cookies „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
7. Na stronie Pure Value wykorzystywane są narzędzia dostarczane przez zewnętrznych
dostawców, tj. Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager (dostarczane
przez Google LLC. z siedzibą w USA lub podmioty z nim powiązane), piksel Facebooka
(dostarczany przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub inny podmiot z nim powiązany).
Technologie te są wykorzystywane do zbierania informacji, rekomendacji treści a także
monitorowania ruchu w Serwisie. Podmioty trzecie, w tym dostawcy wskazanych
technologii, mogą wykorzystywać cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie
do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w internecie oraz
używać ich m.in. do świadczenia usług pomiarów i dostosowania reklam do potrzeb i
zainteresowań Użytkowników Serwisu. Użytkownik w każdym momencie może
dostosować ustawienia lub wyłączyć gromadzenie i używanie informacji do obsługi
dostosowywania reklam:
- ustawienia dotyczące reklam w serwisach społecznościowych (Facebook, LinkedIn)
znajdują się w zakładce ustawienia/ustawienia reklam lub ustawienia/reklamy,
- możliwość dokonania wyboru w przypadku innych cookies dostępna jest pod linkiem:
http://www.aboutads.info/choices lub http://www.youronlinechoices.eu/),
- ustawienia dotyczące reklam wyświetlanych przez Google są dostępne pod linkiem:
https://adssettings.google.pl/anonymous?sig=ACi0TCh9csH4DUMwE-
unfU3bnp0NzdCZH5qN6eO9XrmTWDDIK4_xycd8ytglr2nRW_q6VWtlGJy1A9coAJs3IVCi
0vT-GJhLs9spEYxnCosrynyov1OUBKE&hl=pl;
- wtyczka do przeglądarki blokująca pobieranie danych przez Google Analytics dostępna
jest pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


XII. Zmiany Polityki Prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 30 września 2019 r.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej
przyczyny, w szczególności w przypadku:
a) konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i
orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
b) zmiany funkcjonalności Serwisu;
c) zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych
w Polityce Prywatności;
d) poprawy obsługi Użytkowników.
3. O zmianie Polityki Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie
na adres e-mail wskazany przez Użytkownika powiadomienia o zmianie Polityki
Prywatności (wraz z załączoną zmienioną Polityką Prywatności w formacie PDF).
4. Zmieniona Polityka Prywatności jest wiążąca dla Użytkownika, który nie zrezygnuje z
korzystania z usług PURE VALUE przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki
Prywatności.
5. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych
zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
należy kierować do Administratora w formie pisemnej lub e-mail, na poniższe dane:
PURE VALUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Twarda 18
00-150 Warszawa
Kontaktowy adres e-mail: rodo@purevalue.pl
2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych
osobowych udostępnianych Administratorowi bezpośrednio lub pośrednio zarówno
przez współpracujących z PURE VALUE Partnerów jak również Użytkowników w związku
z korzystaniem z Serwisu i mediów społecznościowych (LinkedIn) w tym świadczenia
usług oraz obsługą zapytań kierowanych do PURE VALUE przez wskazane w Polityce
Prywatności grupy osób.
3. Na stronie internetowej Administratora znajdują się linki lub inne odnośniki
prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych
(LinkedIn) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora.
Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych
osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w
odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności
stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą
również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów
zewnętrznych stron internetowych. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z tymi
regulacjami.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych
osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych
(LinkedIn), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za
pośrednictwem tych serwisów ujawniane są innym podmiotom. Administrator będzie
mógł jednak mieć dostęp do niektórych danych Użytkowników ww. portali takich jak
wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu
Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji Użytkowników.
5. Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww.
portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po
zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz
ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.